X-ray diffractometer with support for low temperature studies

Ռենտգենյան դիֆրակտոմետր ցածր ջերմաստիճանային հետազոտությունների ապահովմամբ