Image Intensifier Hi-QE Green for use with the TPX3CAM Optical Multifunction 3D Scanner

Պատկերի ուժեղացուցիչ սարք Hi-QE Green՝ TPX3CAM Oպտիկական բազմաֆունկցիոնալ 3D սքանավորման սարքի հետ օգտագործման համար