Gas-liquid chromatographic complex with a mass-spectrometric detector

Մասս –սպեկտրաչափական դետեկտորով գազահեղուկային քրոմոտոգրաֆիական համալիր