Biofeedback study and neurocontrol device (“Reakor”)

Կենսաբանական հետադարձ կապերի ուսումնասիրության և նեյրոկառավարման սարք (“Реакор”)